Pennsylvania - BHC NORTHWEST PSYCHIATRIC HOSPITAL LLC