Kansas - WICHITA CARE & REHABILITATION CENTER, LLC