Louisiana - XTO ENERGY INC - COTTON VALLEY GAS PLANT