West Virginia - ANTERO MIDSTREAM LLC, MOUNTAIN STATION